Winkelmandje:
0 artikelen
Opleidingen
Cursussen
Studio-Flitsers
Studio-Accessoires
Studio-Achtergronden
Opzetflitsers
Lensfilters
info & voorwaarden
Algemene Voorwaarden 
 
Onze algemene voorwaarden bestaan uit 2 delen : 1. Cursus voorwaarden  en 2. Leveringsvoorwaarden webshop
 
Cursusvoorwaarden
Bij inschrijving verklaart u kennis te hebben genomen van onze cursusvoorwaarden,en gaat daarmee automatisch akkoord.
Er wordt geen restitutie verleend over reeds betaalde Masterclasses, Cursussen of Opleidingen. Bij afwezigheid door Docent wordt gratis een 
   nieuwe lesdag gepland. 
  Het gebruik van fotoapparatuur op de FUH is gratis, indien u iets kapot maakt dient u dit te vergoeden.
Deelname aan onze cursussen is niet mogelijk zonder vooruitbetaling via onze webshop.
- 2e persoon gratis mits deze op dezelfde data aanwezig zijn. (Zo kunt u de kosten delen)
- Deze dient op tijd aanwezig te zijn er wordt niet op gewacht.
- Bij annulering door overmacht of ziekte door studenten, wordt er een alternatieve datum gepland.
  Daar zijn echter extra kosten aan verbonden €60,- per les dag.
Bij annulering door ziekte of overmacht door de docent, wordt er gratis een nieuwe lesdsag ingepland.
Deelname bevestigingen worden per email zo spoedig per mogelijk per email verstrekt Als u na 48 uur nog geen 
  bevestiging heeft ontvangen, mail of bel ons dan even via 0639090910 of mail ons via leafmyer@outlook.com
Drankjes zoals koffie en thee zijn gratis tijdens de cursus, in de pauze en daarbuiten is voor eigen rekening.
Tijdens de cursus of in de pauze is het echter niet toegestaan alcohol te nuttigen.
Lunch is niet bij de cursus inbegrepen en dient u zelf te verzorgen. Er is wel een snackbar op steenworp afstand.
Zelf meegebrachte etenswaren mogen tijdens de pauze op de cursuslocatie worden genuttigd.
Mobiele telefoons dienen onhoorbaar te zijn, en bellen tijdens de cursus is niet toegestaan.
Foto's die gemaakt worden van de docent en/of deelnemers mogen niet zonder toestemming van de desbetreffende persoon worden gepubliceerd. Prijswijzigingen, acties en fouten in de cursusdata zijn voorbehouden aan FUH.
Cursussen kunnen korter duren dan de aangegeven tijden.
Acties, promoties en (tussentijdse) prijswijzigingen en drukfouten zijn voorbehouden aan FUH.
Cursusmateriaal zijn gepatenteerd en auteursrechtelijk beschermd volgens artikel 31 en 32 van de auteurswet in het wetboek van strafrecht.
Alleen persoonlijk gebruik is toegestaan, meervoudige reproductie is verboden, ook als deze als digitaal bestand is verstrekt!
  Bij verdenking of overtreding hiervan wordt er aangifte gedaan bij justitie.
 
Algemene Leveringsvoorwaarden andere producten
 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van onze webshop zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van onze webshop worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door onze webshop ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 2.1 Alle aanbiedingen van onze webshop zijn vrijblijvend en onze webshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webshop. onze webshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webshop dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling. Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt. 3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren. Artikel 4. Levering 4.1 De door onze webshop opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan onze webshop verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over. Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid 6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u onze webshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft onze webshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan onze webshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Artikel 7. Bestellingen/communicatie 7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en onze webshop , dan wel tussen onze webshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en onze webshop , is onze webshop niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van onze webshop . Artikel 8. Overmacht 8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft onze webshop in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat onze webshop gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan onze webshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Artikel 9. Diversen 9.1 Indien u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een adres, is onze webshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan onze webshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. 9.2 Wanneer door onze webshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat onze webshop deze Voorwaarden soepel toepast. 9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met onze webshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door onze webshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 9.4 onze webshop is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.